Изворишта

Ћуприја се снабдева водом из следећих изворишта :

из правца Параћина преко резервоара лоцираног на Карађорђевом брду до кога се допремају воде из каптираног карстног врела „Света Петка“, из карстног врела „Немања“ и захватањем подземних вода дубоких аквифера на локалитету „Стрелиште“.

Примарно снабдевање водом за општине Ћуприја и Параћин је из карстног врела „Света Петка“, лоцираном у селу Извор, на око 16 километара, источно од Параћина.

Врело „Света Петка“

Са променљивим режимом издашности који се креће у опсегу од око 70 л/с до 200 л/с, се каптира непосредно на месту изласка воде на површину терена. Водозахват је израђен од филтера шљунчаног материјала, заштићеног глиненим насипом. Каптажна грађевина се састоји од више просторија и то : комора у којој се врши мерење осцилација и издашности врела, комора за умирење и одвођење воде и др. У оквиру објекта каптажне грађевине врши се законом захтевана дезинфекција воде хлорисањем.

Вода се дели између Ћуприје и Параћина у односу 40:60, што у минимуму за Ћуприју износи ок 28 л/с.

Карстно врело „Немања“
„Немања“ се састоји из три карстна врела : „Немања“, „Клисура 1“ и „Клисура 2“. Налази се на око 15 км североисточно од града Ћуприје, у подножју карстног масива Великог Габра у самом или нешто изнад корита реке Миросаве и користи се за водоснабдевање града од 1979. године.
Врела „Клисура 1“ и „Клисура 2“ су каптирана и према расположивим подацима издашност им варира у опсегу од 10 од 26 л/с у случају врела „Клисура 2“, односно од 4 од 8 л/с у случају врела „Клисура 1“. Око 250 метара низводно, такође на левој долинској страни Миросаве, налазе се врела „Немања 1“ и „Немања 2“. Извор „Немања 1“ је каптиран за водоснабдевање и издашност му осцилује у дијапазону од 14 од 33 л/с, док извор „Немања 2“ није каптиран обзиром на минималну издашност која повремено пада на 1 л/с. Захваћене воде се од изворишта гравитационо транспортују ка Ћуприји, цевоводом Ø400, дужине 6.614 метара, до локалитета Добричево, а даље цевоводом пречника Ø600, дужине 2.411 метара до прикључења на градску водоводну мрежу.

Извориште „Стрелиште“
Формирано је на левој обали реке Велике Мораве. Тренутни капацитет је 38 л/с. Процењен максимални капацитет је 80 л/с. У 2013. години, завршен је и резервоар на Стрелишту.